Get Adobe Flash player

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

          คัดลายมือสื่อสาร ระดับชั้น ป.๑-๓

เด็กหญิงจันตรี ชาย                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

          คัดลายมือสื่อสาร ระดับชั้น ป.๔-๖

เด็กหญิงนิพาดา นามรัมย์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ป.๔-๖

เด็กชายธนวิน ค้าซุง                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

เรียงร้อยถ้อยความ

-          เขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.๑-๓

เหรียญทอง เด็กชายพสธร อ่อนชุ่ม                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

-          เขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณลาภา                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.๔-๖

เด็กชายนิภัทร ลับกิ่ม                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

       อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๓        

       ด.ช.สุวัฒน์ชัย โคกแพ                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเข้าร่วม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6             

       ด.ญ.สุภัสสร ทองมอญ                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

       ด.ญ.พริมา แก้วลัดดา                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                       

       ด.ญ.มาริษา โสภาพรรณ                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       โครงงานประเภทบูรณาการความรู้ในทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6    

       ด.ช.ดลธนา โสภาพรรณ                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              

       ด.ญ.พิยดา ทะนวนรัมย์                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       ด.ญ.ดารากรณ์ อินทร์นุ่มพันธ์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6

       ด.ญ.ธัญชนก ฟักหอม                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       เวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6           

       ด.ช.ภรัณยู ทักษิณไศล                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

       การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรระดับชั้น ป.4-6      

       เด็กหญิงวิรดา รัตนชื่น                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       เด็กหญิงอชิรัญญา ขําภู

       เด็กชายรัชชานนท ทองเสน          

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแขงขันโครงงานประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6

       เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปาเกลือ                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

       เด็กหญิงนิภาภรณ ครองผา

       เด็กชายอธิชัย รัตนชื่น                

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแขงขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐระดับชั้น ป.4-6      

       เด็กหญิงณัฐกมล ชนะสงคราม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       เด็กชายนัฐชัย รอดอําไพ

       เด็กชายสุรยุทธ เพ็ญแจง    

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับชั้น ป.4-6

       เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       เด็กหญิงณัฐรดา ทักษิณไศล                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

       เด็กชายสักวา รัศมิทัต                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

        การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรระดับชั้น ป.4-6      

       เด็กชายนิภัทร ลับกิ่ม                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        เด็กชายธนวิน คาซุง        

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนานระดับชั้น ป.4-6       

       เด็กชายธนดล จันทรหลง                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

       เด็กชายกษิดิ์เดช การุณศิริ

ได้รางวัลระดับเข้าร่วม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแขงขันเครื่องรอน ประเภทอัตรารอนไกล ระดับชั้น ป.4-6

       เด็กชายธีรธวัช ภูอิ่ม                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

       เด็กชายไชยวัฒน ตอสกุล

ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

       เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-๓  

       เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วคง                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

         เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖  

         เด็กหญิงชลธิชา  ยุคุณธร                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

         โครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.1-๓  

         เด็กหญิงจันตรี  ชาย                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         เด็กหญิงมินตรา  โสภาพรรณ                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         เด็กหญิงกษมา  แตงฉาย                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         เด็กหญิงสุวรรษา  ทรัพย์ทอง                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         เด็กหญิงอรอินทร์  ศรีสังข์                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

         โครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๔ – ๖

         เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ขำภู่                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

         เด็กหญิงแพรวา  แดนเสนา                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

         เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

         เด็กหญิงประภากร  สาสิงห์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

         เด็กหญิงปิยาภรณ์  แจ่มนาม                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

           มารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑ – ๓  

           เด็กหญิงพีชญา  อ้นจีน                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

           เด็กชายเทพยุทธ  สมจิตร                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

          มารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ – ๖  

เด็กหญิงกุลิสรา  เทียนทอง                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กชายฤทธิ์ธิพล  มาทัน                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4-6

       เด็กชายรัชชานนท์ ทองเสน                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 1-3

       เด็กชายธนพล จันทร์อู่                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแข่งขันการเล่านิทาน ระดับชั้น ป. 4-6

       เด็กชายนันท์นลิน จันทร์เอี่ยม                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       กิจกรรมกิจรรมครอสเวิร์ส ระดับชั้น ป. 4-6

       เด็กหญิงวิรดา รัตนชื่น                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       เด็กชายภรัณยู ทักษิณไศล                              

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

       กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป. 4-6    

       เด็กหญิงวิรดา รัตนชื่น                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       เด็กหญิงอชิรัญญา ขำภู่                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       เด็กหญิงพาฝัน สังผัน                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

       เด็กหญิงณิชาพัชญ์ ขำภู่                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

       เด็กหญิงลักษณ์สิตา ตั้งสุข                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

       เด็กหญิงวิธิตา ชำนิกุล                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       กิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป. 1-3       

       เด็กชายเมธีวัฒน์ เสมคำ                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       เด็กหญิงปัญญาพร โพยนอก                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       เด็กชายอธิภัทร สร้อยทอง                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       เด็กหญิงกษมา แตงฉาย                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       เด็กหญิงสุวรรษา ทรัพย์ทอง                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       เด็กชายสุวัฒน์ชัย โคกแพ                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป. 4-6

       เด็กหญิงพิมพ์พิษา เนตรประเสริฐ                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       เด็กหญิงกรกมล มะหิงสิบ                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       เด็กหญิงณัฐริกา สร้อยสั้น                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

           การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  ระดับชั้น ป.๔ – ๖  

           เด็กหญิงณฐภัทร  เชิงโชติ                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

           เด็กหญิงสโรชา  ปานมณี                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

           เด็กหญิงปริษา  อรัญญะนาค                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.๔ – ๖  

         เด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

         เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

         เด็กหญิงกุลิสรา  เทียนทอง                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

         การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก  ผักสด  เครื่องเคียง   ระดับชั้นป.4 - 6  

         เด็กหญิงสโรชินี  ปานมณี                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

         เด็กหญิงบุญยานุช  กล้าหาญ                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

         เด็กหญิงศุภิสรา  มานะพะ                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

         การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นป.4 - 6  

         เด็กชายศิวกร  ขืม  จันทร์                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

         เด็กหญิงณฐภัทร  เชิงโชติ                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

         เด็กหญิงศมน  แพรพรม                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ระดับชั้น ป.4- 6        

       เด็กชายชยางกูร เล้วอน                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

       เด็กหญิงณัฐกมล ชนะสงคราม                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4- 6

       เด็กชายธนากร ฮวยเฮง                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

       เด็กหญิงเพ็ชรประกาย มาทัน                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้น ป.4- 6

       เด็กชายชาคริต กาญจนากาศ                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

       เด็กชายนันท์นลิน จันทร์เอี่ยม                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.4 - 6 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

       การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1- 3

       เด็กชายกิตติธัช นามเมืองคุณ                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       เด็กชายธนพล จันทร์อู่                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษาพิเศษเด็กเรียนร่วม

       การแข่งขันวาดภาพระบายสี (การบกพร่องทางการเรียนรู้)    

       เด็กชายรัชภาคย์ รุ่งสว่าง                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

       ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน

       การแข่งขันมารยาท (การบกพร่องทางการเรียนรู้)  

       เด็กชายเศรษฐสิทธิ์ จำปาทอง                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

       เด็กหญิงนันที่ดา ฟองสาย                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง     

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายก จำนวน  ๒  รายการ ดังนี้

{ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔-๖

{ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ช่วงชั้นที่ 1

                   - เด็กหญิงณิชาพัชญ์ ขำภู่                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ช่วงชั้นที่ 2

                   - เด็กหญิงตรงใจ กลัดแพ                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1

                   - เด็กหญิงพริมา แก้วลัดดา                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2     

                   - เด็กหญิงนภัสชยา นิลสุวรรณ์                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

                   - เด็กหญิงธัญชนก ฟักหอม                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันซูโดกุ

                   - เด็กชายนรินทร อ่องลา                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นป.1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน

                   - เด็กชายกิตติ ชะเอมแฉ่ง                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กชายกษิดิ์เดช การุณศิริ                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน (ร่อนไกล)

                   - เด็กชายธีร์ธวัช ภู่อื่ม                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                   - เด็กชายไชยวัฒน์ ต่อสกุล                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

                   - เด็กชายนิภัทร์ ลับกิ่ม                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   - เด็กชายภรัณยู ทักษิณไศล                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1

                 - เด็กหญิงณัฎฐณิชา ป่าเกลือ                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2

                 - เด็กหญิงกรชนก สร้อยทอง                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 1

                   - เด็กกชายพิสิษฐ์ กล่ำคำ                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   - เด็กหญิงปัญญาพร โพยนอก                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2

                     - เด็กชายณัฐวุฒิ วิไลสุทธิวงศ์                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                     - เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ได้รับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

การแข่งขันคีตะมวยไทย

                   - เด็กหญิงธนวรรณ ลับกิ่ม                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงบุษยรัตน์ แสงศิลา                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงวาสนา สุภาเกต                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงกรชนก สร้อยทอง                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กชายดลธนา โสภาพรรณ                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กชายชาคริต กาญจนกาศ                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กชายอธิวัฒน์ อะโรคา                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กชายวรวิทย์ เทศกิ่ม                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

ได้รับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปะติด

                     - เด็กหญิงธนวรรณ ลับกิ่ม           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงบุษยรัตน์ แสงศิลา         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 1

                      - เด็กชายปรเมศ ทองมอญ           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 2

                   - เด็กหญิงสุภัสสร ทองมอญ                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1              

                   - เด็กหญิงพาฝัน สังผัน                            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 2

                     - เด็กหญิงมาริษา โสภาพรรณ               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันประติมากรรม ช่วงชั้นที่ 1

                     - เด็กหญิงกรภัทร เจียมอนุสรณ์             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                     - เด็กชายธนพล จันทร์อู่                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                     - เด็กชายกิตติธัช นามเมืองคุณ               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันประติมากรรม ช่วงชั้นที่ 2                           

                     - เด็กชายดลธนา โสภาพรรณ                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                     - เด็กชายอธิวัฒน์ อะโรคา                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                     - เด็กหญิงนภัสชนา นิลสุวรรณ์              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentations

                     - เด็กชายกษิดิ์เดช การุณศิริ                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                     - เด็กหญิงแพรวา แดนเสนา                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentations   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

                   - เด็กชายประวัติ ชื่นใจ                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   - เด็กชายธนพล จันทร์อู่                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติ

                   - เด็กชายทศพร สุกรี                             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงพิมพ์พิษา เนตรประเสริฐ             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   - เด็กหญิงณัฐริกา สร้อยสั้น                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันการจัดสวนถาดประเภทแห้ง ช่วงชั้นที่ 2

                    - เด็กชายชาคริต กาญจนกาศ                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   - เด็กชายสุรยุทธ์ เพ็ญแจ้ง                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   - เด็กชายธนภูมิ จันทร์อู่                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม Impromptu Speech Contest ระดับชั้น ป.1-3

                   - เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณลาภา                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

กิจกรรม Story Telling Contest

                   - เด็กหญิงตรงใจ กลัดแพ                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ระดับชั้น ป.4 – 6

                   - เด็กหญิงตรงใจ กลัดแพ                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงธนวรรณ ลับกิ่ม                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงนภัสชยา นิลสุวรรณ์                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงวิรดา รัตนชื่น                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   - เด็กหญิงอชิรัญญา ขำภู่                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   - เด็กหญิงฐปนรรฆ์ ศิริพรรณ                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันการผูกเงื่อน โยนบอลและเดินทรงตัว

                   - เด็กชายเมธีวัฒน์ เสมคำ                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   - เด็กชายอธิภัทร สร้อยทอง                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   - เด็กหญิงปัญญาพร โพยนอก                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   - เด็กหญิงจันตรี ชาย                             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   - เด็กหญิงกษมา แตงฉาย                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   - เด็กหญิงสุวรรษา ทรัพย์ทอง                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก

                   - เด็กหญิงจิรัชยา มีแจ้ง                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงอาทิตยา นิลนาวี                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   - เด็กหญิงกุลสตรี ดำริห์                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และ ๕  ได้รับเกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี

ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙  ได้จำนวน  ๒๗  คน  และสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

ได้จำนวน  ๗  คน  จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้ไว้เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวัลชมเชย (ลำดับที่  ๔)  ในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ (Open House) โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  Story  telling  ระดับ  ป.๔-๖  ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  ๑  ในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

 

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ชื่อนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้

หน่วยงานที่มอบ

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายใจเพชร อุสายพันธ์

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยรักษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ๑  ระดับประเทศ

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  ๓3 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 เด็กหญิงวันวิสาข์  นามครุ

เด็กหญิงพิลาวันอินทร์นุ่มพันธ์

เด็กหญิงปณัฐชญา  พลที

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง  กาพยานี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กชายใจเพชรอุสายพันธ์

เด็กชายทศพร  แจ้งพูน 

เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยรักษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงพิชญา  เทศกิ่ม

เด็กชายอธิวัฒน์  อะโรคา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงธนาภรณ์  ดินปรางค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กชายใจเพชร อุสายพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขัน Story Telling   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

เด็กหญิงปทิตตา ฉิมชาญเวช 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงปัญชลิกา  ปึงโฆษิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขัน เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงสิริญากร  เพ็ญแจ้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงธีรดา  มากคำ 

เด็กหญิงปทิตตา ฉิมชาญเวช 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันโครงงานการทดลอง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 เด็กหญิงมนพัทธ์  ไชยเวช

เด็กชายจีรภัทร  จันทร์หลง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖4  ปีการศึกษา  ๒๕๕7  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๑

 

ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้ หน่วยงานที่มอบ
 

เด็กหญิงปิยดา จีนสุทธ์

เด็กหญิงรสิตา จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภูมิภาค  

สร้างสรรค์ภาพปะติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5 

ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 

เด็กหญิงเกศินี แจ้งพูน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลที่  3  ระดับจังหวัด

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"    ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงศุภกานต์ สกุลเจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่  4  ระดับจังหวัด
สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"    ครั้งที่ ๓๔ 
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงเกศินี แจ้งพูน

เด็กหญิงธัญภรณ์  ขำภู่

เด็กหญิงนัฐวดี  รอดอำไพ

เด็กหญิงรสิตา  จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงศุภกานต์ สกุลเจริญ

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชมเชยดับดับ 1  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"               

 ครั้งที่ ๓๔

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงกรชนก  สร้อยทอง

เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

รางวัลชมเชยดับดับ 2  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงจิรัชยา  มีแจ้ง

เด็กหญิงนภัชยา  นิลสุวรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชยดับดับ 3  ระดับจังหวัด

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ ๓๔
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

-พระมหารัชมังคลาจารย์
 

เด็กหญิงปิยดา จีนสุทธ์

เด็กหญิงรสิตา จอนเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ตัวแทน) 

สร้างสรรค์ภาพปะติด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 

ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก 

 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กชายธนพล จันทร์อู่

เด็กชายกิตติธัช  นามเมืองคุณ

เด็กชายพสธร  อ่อนชุ่ม

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงพิชญ์สินี  รักสุจริต

เด็กหญิงอรอิทร์  ศรีสังข์

เด็กหญิงสุวรรณา  ทรัพย์ทอง

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันภาพปะติด  ระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กชายพีรภพ  ติลเชษฐ์

เด็กชายดลธนา  โสภาพรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันการแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนไกล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน    ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก

 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงมนพัทธ์  ไชยเวช

เด็กชายจีรภัทร  จันทร์หลง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก

เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8

ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กหญิงปนัดดา 

ศิริไพบูรณ์พันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายกิจรวีย์  มีแป้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
 

เด็กชายกีรติ  เชียงรัมย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายรัฐภูมิ  แฟงคล้าย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 

เด็กหญิงเกศินี  แจ้งพูน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงริญญาภัทร์ 

โสภาธีรธนธรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กชายธนวิน  ค้าซุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

เหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก    

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กชายชยางกูร  เล้วอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กชายณัฐนนท์  ป่าเกลือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

เหรียญทองแดง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงศุภกานต์  สกุลเจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

เหรียญทองแดง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชนะเลิศ

ประกวดคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงศราลี  บุญศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชย

ประกวดอ่านเล่ารื่องตามแนวทาง PISA 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

รางวัลชมเชย

ประกวดอ่านเล่ารื่องตามแนวทาง PISA 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชย

ประกวดเขียนเรื่องจากภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงธัญภรณ์  ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

รางวัลชมเชย

ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต ๑

 

เด็กหญิงกรชนก สร้อยทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันเล่านิทานชาดก  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงธัญภรณ์ ขำภู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

ได้รับรางวัลชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงพิชญาภา ทองเผือก

เด็กชายนัฐชัย รอดอำไพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดมารยาทไทย  ในโครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม
 เจ้าคณะตำบลปลายบาง
 

เด็กหญิงพิมพ์พิษา 

เนตรประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

รางวัลชมเชยอันดับ 1

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กหญิงมาริษา  โสภาพรรณ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 

รางวัลชมเชยอันดับ 2

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กหญิงมาริษา  ทรัพย์ทอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 

รางวัลชมเชยอันดับ 4

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กชายธนพล  จันทร์อู่

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
 

รางวัลชมเชยอันดับ 3

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี
 

เด็กชายธาดา  กันจินดา

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
 

รางวัลชมเชยอันดับ 2

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา  2558
 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี

 

รายงานผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

999435
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
345
1328
994393
3098
15753
999435

Your IP: 3.227.251.94
2023-06-07 02:39
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com