โครงการแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ 58

โครงการ         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ  วันสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย  

โครงการ         พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ

โครงการ         ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

โครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

โครงการ         โรงเรียน  วัด  บ้าน  ประสานใจ

โครงการ         โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    

โครงการ         สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

โครงการ         กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน

โครงการ       อาหารกลางวัน

 

แบบสรุปงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)