Get Adobe Flash player

จำนวนบุคคลากรของโรงเรียนในปัจจุบัน

ผู้บริหาร

๑  ท่าน

ข้าราชการครู

๙  ท่าน

ครูอัตราจ้าง อบจ.

๕  ท่าน

ครูอัตราจ้าง อบต. ๕  ท่าน
Teacher ๑  ท่าน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  ท่าน
นักการ ๑  ท่าน

                                                    รวม     ๒๓  ท่าน

จำนวนข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ

 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย
ชาย หญิง

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า

ป. ตรี

น้อยกว่า 30 ปี 30-50 ปี

มากกว่า

50 ปี

ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 - - 1 - 1 -
ครูประจำการ 1 8 - 8 1 5 2 2
ครูอัตราจ้าง - 8 - 7 1 4 2 2
ครูธุรการ - 1 - 1 - 1 - -
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 - - - - 1
รวม 2 18 1 16 3 10 5 5

 

โครงการ พัฒนาวิชาชีพ

โครงการ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

แบบสรุปงบประมาณโครงการประจําปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มงานบริหารงบประมาณ)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของทางโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ 2560

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่

นางสาวธนวรรณ  ผิวบัวคำ

นางณัฐกฤตา  ปานอ่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครูปฐมวัย

๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๒ สพป.นบ.๑

 นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์ การประชุมเลิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference    ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๒ สพป.นบ.๑
 นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  การประชุมเลิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference     ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙

 ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๒ สพป.นบ.๑

 นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  ประชุมพิจารณาจัดทำโครงการศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

 รร.วัดลานนาบุญ

นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์

นางสาววันทนีย์  โสมะเกษตรินนางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o - ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o

 ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๑ สพป.นบ.๑

 นางยุวดี  ทองคำ

นายอนุวัตร  ธิระมาร

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์

นางสาวพินทุสร  แสงเนตรนางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์

 อบรม กลไก  ไฟฟ้า  สมองกล กับกิจกรรม STEAM

 ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙

ห้อง Meeting Room1

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 

นางยุวดี  ทองคำ  ประชุมคณะกรรมการตัดสินเครื่องรอน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รร.วันเฉลิมพระเกียรติ์
 นางกัญจนา  บัวพุ่ม  ประชุมเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๕

น.ส.เณศรพี  ถนอมสิทรัพย์

น.ส. เพ็ญนภา  พันพินิจ

ประชุมเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รร. ชุมชนวัดไทรม้า
นางยุวดี  ทองคำ ประชุมเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางอัมพร  กิจจานุกูล

นางสาวรวงทอง  มาตผล

ประชุมคณะกรรมการตัดสินภาษาไทยงานศิลปหัตถกรรม ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
นางพนิดา  อุสายพันธ์ ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ๔-๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงแรมอยุธยา
นางพนิดา  อุสายพันธ์  ประชุมซักซ้อมแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙  ๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ห้องประชุม อบต บางขุนกอง
นางพนิดา  อุสายพันธ์ ประชุมเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  อาคารอเนกประสงค์วัดอุทยาน
นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ห้องประชุม อบต บางขุนกอง
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด BBL ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ RATCH
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนว BBL โครงการ @ Careting เครือข่ายปันสุข  ตอนสร้างแม่พิมพ์ BBL นำความรู้สู่ห้องดรียน ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ รร.ต้นแบบการเรียนการสอน BBL สุพรรณบุรี
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ๑๐-๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ
 นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม  อบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกรียติ"  เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๑  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  สพป.นบ ๑
นางสาววันทนีย์  โสมะเกษตริน ประชุมนโยบายการจัดสอบ O-NET,NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙ สพป.นบ ๑

 นางสาลินี  สุขศิริ

นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์

นางสาววันทนีย์  โสมะเกษตรริน

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน

นางยุวดี  ทองคำ

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

นายอนุวัตร  ธิระมาร

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์

นางอัมพร  กิจจานุกูล

นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร

 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา   ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๙  ห้องประชุมเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม  ประชุมการจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉ,ิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีที่ 11   4 มกราคม 2560  ห้องประชุมศรีเมืองนนท์
     

 

 

       

การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของทางโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ 2559

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางยุวดี  ทองคำ ประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕  วิทยาศาสตร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
นายอนุวัตร  ธิระมาร

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558 โปรแกรม Data Management Center

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์  ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน

นาวสาวเพ็ญนภา พันพินิจ

นางยุวดี  ทองคำ

นางสาวธนันพัชร์ โพธิงามพุ่ม

นายอนุวัตร ธิระมาร

อบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 14  พฤศจิกายน  2558 รร.เดอะแล็กกาซี่  นนทบุรี
นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-02121  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา 15  พฤศจิกายน 2558

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-58004  การสร้างค่านิยมของคนไทย  12  ประการ 16 พฤศจิกายน 2558

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-02128  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การเรียนรู้แบบโครงงาน 17 พฤศจิกายน 2558

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-58105  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 20 พฤศจิกายน 2558

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน

นาวสาวเพ็ญนภา พันพินิจ

นางยุวดี  ทองคำ

นางสาวธนันพัชร์ โพธิงามพุ่ม

นายอนุวัตร ธิระมาร

อบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 21 พฤศจิกายน 2558 รร.เดอะแล็กกาซี่  นนทบุรี
นางพนิดา  อุสายพันธ์

อบรม Thailand’s Educational Leader Symposium 2015

(TELS Thailand’s 2015)

26-27 พฤศจิกายน2558 อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดยบริษัทอักษรเจริญทัศน์
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ “OBEC  AWARD”  และ ศึกษาดูงาน ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี
นางกัญจนา  บัวพุ่ม การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา “โครงการรากแก้วแห่งคุณธรรม” 9 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย จ.นนทบุรี

นางพนิดา  อุสายพันธ์

นางยุวดี  ทองคำ

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน

นายอนุวัตร  ธิระมารนางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์

จัดนิทรรศการ “OBEC  AWARD”  และ ศึกษาดูงาน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ. จ.นครนายก
นางพนิดา  อุสายพันธ์ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นบ.1
นางพนิดา  อุสายพันธ์ อบรมสัมมนาแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 26 มกราคม 2559 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร

นางสาวณัฐกฤษตา ปานอ่วม

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย 22-23 มกราคม 2559 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
นางพนิดา  อุสายพันธ์ อบรม ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9-13 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางกัญจนา  บัวพุ่ม กิจกรรมงานวันวิชาการ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา
นางพนิดา  อุสายพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ป.6 กุมภาพันธ์ 2559

โรงเรียนอนุราชประสิทธ์

สพป.นบ1

นางกัญจนา  บัวพุ่ม โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34 22 กุมภาพันธ์ 2559

โรงเรียนวัดบางไกรนอก

(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

นายอนุวัตร  ธิระมาร การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวพินทุสร แสงเนตร วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางยุวดี  ทองคำ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หอประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นายอนุวัตร  ธิระมาร การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-58103  การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง 25 กุมภาพันธ์ 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม

TEPE 02121 กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

26 กุมภาพันธ์ 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม

TEPE 02304 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร

26 กุมภาพันธ์ 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ

29 กุมภาพันธ์ 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 00215 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนาฏศิลป์ 2 มีนาคม 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นายอนุวัตร  ธิระมาร การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๕๕๑ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวพินทุสร แสงเนตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้น ป.๑ – ป.๓ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวพินทุสร แสงเนตร การวัดและประเมินผล ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ห้องประชุม

ศรีเมืองนนท์ ๓

คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ศึกษาดูงาน “การก้าวสู่องค์กรชั้นนำ” 24-25 มีนาคม 2559 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  สู่มาตรฐานสากล 29 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-58102  การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 1 เมษายน 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นายอนุวัตร  ธิระมาร การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ๑ เมษายน  ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

1 เมษายน  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02125 การศึกษาพิเศษ 1 เมษายน  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง Asking the way 1 เมษายน 2559 online.
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02123 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 เมษายน  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางอัมพร  กิจานุกูล ได้เข้าอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 เมษายน 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง Hello 2 เมษายน 2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง Hello, nice to meet you 2 เมษายน 2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง Buying bus tickets at a bus station 2 เมษายน  2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง Word for the word Translation 4 เมษายน 2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 เมษายน  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวพินทุสร แสงเนตร ประชุมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ชั้น ป.๓ และ ป.๖ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

ห้องประชุม

ศรีเมืองนนท์ ๓

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง Zootopia 10 เมษายน 2559 online
นางสาวพินทุสร แสงเนตร โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

จ.นนทบุรี

นางสาววันทนีย์ โสมะเกษริน

นางสาวศรีสุดา ดุริยานนท์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเตรียมนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 21-22 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

นางสาวพินทุสร แสงเนตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ห้องประชุม

ศรีเมืองนนท์ ๓

นางอัมพร  กิจานุกูล ได้เข้าอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 58101การสร้างค่านิยมหลัก12 ประการ 28 เมษายน 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางกัญจนา  บัวพุ่ม เทคนิควิธีการสอนทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 28-29 เมษายน 2559 ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางสาวพินทุสร แสงเนตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับประถมศึกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-00210  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์(เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 30 เมษายน 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวพินทุสร แสงเนตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

tepeonline.org

คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน การอบรมปิบัติการเครือข่ายร่วมพัฒนาทางวิชาการ  การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน” 5 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่

นางพนิดา  อุสายพันธ์

นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์

นางสาววันทนีย์ โสมะเกษตริน

นางอัมพร กิจานุกุล

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ

นางยุวดี  ทองคำ

นางสาวธนันพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร

รายงานผลประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู “คืนความสุขให้ครู คืนครู ให้นักเรียน” ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-00208  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม:การสอนภูมิศาสตร์ 14 พฤษภาคม 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจนางสาวธนวรรณ ผิวบัวคำ รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรมอ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี/กิจกรรมการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีในเด็กปฐมวัย ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
นางณัฐกฤษตา  ปานอ่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลนักเรียนต้นปี 2559 ระบบ DMC 22 พฤษาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

นางยุวดี  ทองคำ

นางสาวรวงทอง  มาตผล

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร

อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อการอ่านออกเขียนได้ สำหรับครูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง Asking about modes of transport 29 พฤษภาคม2559 online

นางสาววันทนีย์ โสมะเกษริน

นางสาวศรีสุดา ดุริยานนท์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาไทยเรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานตามแนวทางการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 29-30พฤษภาคม 2559 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางยุวดี  ทองคำ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน” ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ อิมแพคเมืองทองธานี
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58104  ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 31 พฤษภาคม 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางยุวดี  ทองคำ

นางสาวรวงทอง  มาตผล

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร

อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง เทคนิคและกระบวนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
นางยุวดี  ทองคำ เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงแรมเวสต์เกต  เรสซิเดนท์
นางยุวดี  ทองคำ ประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรมอ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี/กิจกรรมการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีในเด็กปฐมวัย ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน

นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์

อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและโรงเรียนต้นแบบ 4 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกลาโหมอุทิศ 

นางสาวธนวรรณ ผิวบัวคำ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยกิจกรรมอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด สมรรถนะดี/กิจกรรมการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีในเด็กปฐมวัย

4 มิถุนายน 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  Asking about price and making payment 5 มิถุนายน 2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  Selecting goods 5 มิถุนายน  2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  Finding Dory 5 มิถุนายน  2559 online
นายอนุวัตร  ธิระมาร การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ฯโรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาค ๑ (จังหวัดนนทบุรี) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอำเภอบางใหญ่

นางยุวดี  ทองคำ

นายอนุวัตร  ธิระมาร

ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวพินทุสร แสงเนตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์และคำถามและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

นางสัญญา  ฟักผึ้ง ประชุมชี้แจงการจัดทำแบบเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและกบข.สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 21 มิถุนายน2559 สพป.นบ.1
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจนางสาวธนวรรณ ผิวบัวคำ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ เรื่อง การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการสำรวจและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะตามแนววิทยาศาสตร์ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่

นางยุวดี  ทองคำ

นายอนุวัตร  ธิระมาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๒๘ มิถุนายนและ

๒ กรกฏาคม  ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์  ๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางสาวพินทุสร แสงเนตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงแรม โฮเต็ล เดอ ม๊อก

กรุงเทพฯ

นางสาวพินทุสร แสงเนตร การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ ๒๘ มิถุนายน๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55105  ภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา 30 มิถุนายน 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นายอนุวัตร  ธิระมาร การอบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประชารัฐ o  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายอนุวัตร  ธิระมาร การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชา หน้าที่พลเมือง ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางอัมพร  กิจานุกูล

การศึกษาดูงาน

- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

- การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

4 กรกฎาคม 2559

-โรงเรียนรุ่งสว่างและ

-โรงเรียนเติมไขแสงปากช่องวิทยา

จ.นครราชสีมา

นางสาวพินทุสร แสงเนตร กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหาร ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โรงแรมริชม่อน

จ.นนทบุรี

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางยุวดี  ทองคำ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

3 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  Independence Day 8 กรกฎาคม  2559 online
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธฯ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  Ice Age:Collection Course 9 กรกฎาคม  2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  The Purge: Election Year 9 กรกฎาคม  2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  The Legend of Tarzan 9 กรกฎาคม 2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  Ghostbusters 9 กรกฎาคม 2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  Echo English เรื่อง  Star Trek Beyond 9 กรกฎาคม 2559 online
นางสาวพินทุสร แสงเนตร

กระบวนการ Coaching & Mentoring

“การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์และคำถามและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกระบวนการคิด”

๙ และ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์   จ.นนทบุรี
นางยุวดี  ทองคำ ประชุม เพื่อดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 12 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมเล็กโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวพินทุสร แสงเนตร คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางณัฐกฤษตา  ปานอ่วม ประชุมจัดสรรงบประมาณอาหารเสริม (นม) 22 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางณัฐกฤษตา  ปานอ่วม อบรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 22 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02137  การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู 23 กรกฎาคม 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55301 จิตวิญญาณความเป็นครู 23 กรกฎาคม  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55110  วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 23 กรกฎาคม  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธฯ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต
นางสาววันทนีย์ โสมะเกษริน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบประกันคุณภาพภายในด้วยรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 1 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวพินทุสร แสงเนตรนางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ การบริหารการปฏิรูปการศึกษา ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงแรมรอยัลริเวอร์         กรุงเทพฯ
นายอนุวัตร  ธิระมาร การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่สู่มืออาชีพ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต
นางสัญญา  ฟักผึ้ง ประชุมชี้แจงและร่วมวางแผนงานจัดเตรียม การแสดงผลงานของครูภาษาไทยดีเด่น 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียน ทานสัมฤทธิ์วิทยา
นายอนุวัตร  ธิระมาร การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 9 สิงหาคม 2559 รร.อนุราชประสิทธิ์
นางสัญญา  ฟักผึ้ง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Teve Conference 17 สิงหาคม 2559 สพป.นบ.1
นางสาววันทนีย์ โสมะเกษริน เข้าร่วมประชุมรับทราบแนมทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 16 สิงหาคม 2559 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
นางยุวดี  ทองคำ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ของสพป.นนทบุรี เขต๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๑สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์ อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้และวัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 20-21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ศึกษาดูงาน มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 22 สิงหาคม 2559 เมืองทองธานี
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางยุวดี  ทองคำ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษThe Effectiveness of Teaching Materials & Innovations 26 สิงหาคม 2559 รร.อนุราชประสิทธิ์
นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์ ประชุมครูผู้ประสานงานภาษาอังกฤษ 28 สิงหาคม 2559

โรงแรมริชมอนด์

 จ.นนทบุรี

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55106  ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 31 สิงหาคม 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม Tepe-55103  สังคมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 31 สิงหาคม 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55303 การพัฒนาจิตสาธารณะ 31 สิงหาคม 2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55211  การพัฒนาระบบสารสารเทศ 1 กันยายน  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55107 คณิตศาสตร์ 1 กันยายน   2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสัญญา  ฟักผึ้ง โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูเกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559 1 กันยายน 2559 ศาลาเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง
นางณัฐกฤษตา  ปานอ่วม ประชุมการปฏิบัติงาน ราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง 6 กันยายน 2559 อบต.บางขุนกอง
นางอัมพร  กิจานุกูล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

10-11 กันยายน 2559 ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย
นางสัญญา  ฟักผึ้ง ประชุมสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนเรื่องวิธีการท่องสูตรคูณของนักเรียน 13 กันยายน 2559 สำนักวิชาการ               ตึกสพฐ.5 ชั้น 9ห้องdoc.
นางสาววันทนีย์ โสมะเกษตริน ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ 16 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55202  เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี 16 กันยายน  2559 online
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58302 การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น 18 กันยายน  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58301 หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ Coaching

18 กันยายน  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58105  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 18 กันยายน  2559

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เรื่อง โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 22  กันยายน 2559

รร.วัดสวนส้ม

 จ.สมุทรปราการ

นายอนุวัตร  ธิระมาร การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับผู้สอนระดับประถม-มัธยมศึกษา ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

สพฐ.  /  เว็บไซต์

http://www.tepeonline.org/

นางสาวธนวรรณ ผิวบัวคำ

นางณัฐกฤษตา ปานอ่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับอนุบาล 7 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางณัฐกฤษตา  ปานอ่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 7 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นางพนิดา  อุสายพันธ์ อบรม EDUCA 2015 “The International Conference ASSESSMENT for LEARNING Wrong Questions Never Yield Right Answer” 15 ตุลาคม 2559 อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดย Faculry of Education,Chulalongkorn University
นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

17-18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ชื่อ-สกุล อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี สถานที่
นางสาวศรีสุดา  ดุริยานนท์ การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนด้วยระบบVDO Conference 27 ตุลาคม2559 ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

957781
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
167
362
529
954570
12747
14136
957781

Your IP: 3.235.173.24
2023-03-20 12:37
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com