Get Adobe Flash player

ทุนการศึกษานักเรียน  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

๑.ทุนเจ้าอาวาสอำเภอบางกรวย  เมื่อวันที่  ๒o มิถุนายน ๒๕๕๙  จำนวน ๕ ทุน รายชื่อดังนี้

         ๑. เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศิริพรรณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

         ๒. เด็กหญิงสิริญากร  เพ็ญแจ้ง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

         ๓. เด็กชายอนุรักษ์    รุ่งสว่าง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

         ๔. เด็กหญิงบุษรัตน์   แสงศิลา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

         ๕. เด็กชายดลธนา    โสภาพรรณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

 

 ๒.ทุนไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ประเภทเรียนดี  ๑๘  ทุน (นักเรียนสอบได้ที่ ๑  ๒  ๓  ได้รับทุนจากพระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ )

  ป.๑  เด็กหญิงธัญชนก  ฟักหอม  เด็กหญิงณิชาพัชญ์  ขำภู่  เด็กหญิงพริมา  แก้วลัดดา

   ป.๒  เด็ฏหญิงสุภัสสร  ทองมอญ  เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีหลี   เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล  เด็กหญิงปรายฟ้า  พลเทพ

  ป.๓  เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่   เด็กหญิงวิรดา  รัตนชื่น  เด็กหญิงณฐภัทร  เชิงโชติ

  ป.๔  เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ   เด็กหญิงนภัสชา  นิลสุวรรณ  เด็กหญิงธนวรรณ รับกลิ่ม

   ป.๕  เด็กหญิงธัญภรณ์   ขำภู่  เด็กหญิงณัฐวดี  รอดอำไพ   เด็กหญิงเกศินี  แจ้งพูน

  ป.๖  เด็กหญิงกรกนก  จันทรกูล  เด็กหญิงศุภกานต์  สกุลเจริญ  เด็กหญิงมัณฑนา  รัตนชื่น

         ประเภททุนมูลนิธิ เพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ๑o ทุน)

  ๑.  เด็กหญิงพลอยชมพู  กัณหา   ๒.  เด็กหญิงศราลี  บุญศรี  ๓.  เด็กหญิงศุภิสรา  มานะพะ

  ๔.  เด็กชายพรมนัส  นารัก   ๕.  เด็กหญิงจิดาภา  แก้วฉิม  ๖.  เด็กชายภัทรสิทธิ์  สุขดี  ๗. เด็กชานธนดล  จันทร์หลง

  ๘.  เด็กหญิงเหมือนฝัน  สังผัน  ๙.  เด็กหญิงกาญจนา  คำฟู  ๑o.  เด็กหญิงอรณิชา  ขืมจันทร์  

    ประเภททุนคุณแม่พวง แย้มพร้อม (จำนวน ๒ ทุน)

  ๑. เด็กชายชวิน  บึงโฆษิต  ๒. เด็กชายพรีพัฒน์  เขียวน้อย 

   ประเภททุนคุณตาพวง คุณยายช้อย  เอี่ยมทิม (จำนวน ๒ ทุน)

  ๑. เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ   ๒.เด็กชายทองจันทร์  เขื่อน

  ประเภททุนบริษัท เอ็น แอนด์ ดับบลิว เอ็กซ์เซลเล้นซ์ เทรนดิ้ง จำกัด (จำนวน ๔ ทุน)

  ๑. เด็กชายพรพิทักษ์  ขุมทอง  ๒.เด็กหญิงณัฎฐนิชา  วงศ์ธนู  ๓.เด็กหญิงสุวรรษา ทรัพย์ทอง  

  ๔. เด็กหญิงวาสนา  สุภาเกษตุ

  ประเภททุนคุณแม่สังวาลย์  รอดนาค (จำนวน ๔ ทุน)

   ๑. เด็กหญิงพิมพิษา  เนตรประเสริฐ์   ๒.เด็กหญิงสรวีย์  จ้อยประดิษฐ์  

  ๓. เด็กหญิงรสิตา  จอนแพ็ง  ๔.เด็กชายกิจรวีย์  มีแป้น

  ประเภททุนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก  (ผอ.พนิดา  อุสายพันธ์) (จำนวน ๔ ทุน)

  ๑. เด็กชายธนา  จุลสุวรรณ  ๒.เด็กชายสมเด็จ  สุภาโรจน์  

  ๓. เด็กชายนนทชาติ  ยานะศรี ๔.เด็กหญิงปัญญาพร  โพยนอก

 ประเภททุนนายกอนุพงษ์  กันพุ่ม   (จำนวน ๖ ทุน)

๑. เด็กหญิงกรกมล  มะหิงสิบ  ๒.เด็กชายต๊อบ  เจริญสุข  ๓.เด็กชายจีรพัฒน์   เทศกิ่ม  

๔. เด็กหญิงกษมา  แตงฉาย  ๕.เด็กหญิงณัฐนิชา จันทร์แยง  ๖.เด็กหญิงอรอินทร์  ศรีสังข์

  ประเภททุนพระครูปลัดประกอบ ฐานะวุฒิโท   (จำนวน ๒ ทุน)

๑. เด็กชายพรีภพ  ติลเชษฐ์  ๒.เด็กชายไพริน  สำราญสุข  

 ประเภททุนพระสถาพร   (จำนวน ๕ ทุน)

๑. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริทัพ  ๒.เด็กหญิงเรณุกา  กลิ่มมัคผล  ๓.เด็กหญิงอติพรหิรัญขันธ์  

๔. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แย้มจันทร์  ๕.เด็กหญิงสิริญากร  เพ็ญแจ้ง 

  ประเภททุนพระครูนนทมงคลวิศิษฐ   (จำนวน ๑๒ ทุน)

๑. เด็กหญิงเนตรทราย  เงินแย้ม  ๒.เด็กหญิงจรณินทร์  สินทะสุทธิ์  ๓.เด็กหญิงพิยดา  ทะนวนรัมย์

๔. เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่อิ่ม  ๕.เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมชมพู่  ๖.เด็กชายธิติภัทร  แจ่มทิม  ๗.เด็กชายภาวสุทธิ์  สุกรี

๘. เด็กหญิงนันธิดา  ฟองสาย  ๙.เด็กชายกันติชัย  พลเยี่ยม  ๑o.เด็กหญิงภคพร  ประฎิเรศ  

๑๑.เด็กชายสิทธิพงศ์  พรหมศรีสวัสดิ์  ๑๒. เด็กชายกิตติภูมิ  ไกยะมัง

ประเภททุนครูคือผู้ให้ (คุณครูสุมณฑา  สังข์ยิ้ม)   (จำนวน ๙ ทุน)

๑. เด็กหญิงณัฐพร  เหลืออ่อน  ๒.เด็กชายธนิสร  แก้วเกษ  ๓.เด็กชายธาดา  กันจินดา  ๔.เด็กชายธนพล  จันทร์อู่

๕.เด็กหญิงณัฎฐิดา  ป่าเกลือ  ๖.เด็กชายภานุพงษ์  แย้มพร้อม  ๗.เด็กชายชยางกูร  เล้วอน  

๘.เด็กหญิงจิรัชยา  มีแจ้ง  ๙.เด็กหญิงเมธาณี  สมประสงค์  

ประเภททุนอาจารย์จุติกาญณ์ สังข์ยิ้ม   (จำนวน ๒ ทุน)

๑.เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อบกลิ่น  ๒.เด็กหญิงแพรวา  แดนเสนา 

 

 ประเภททุนคุณครูสนธยา  โตเบญจพร   (จำนวน ๒ ทุน)

๑.เด็กหญิงอธิชา  ขำภู่   ๒.เด็กชายพสธร  อ่อนชุ่ม

ประเภททุนคุณครูสมศรี  (จำนวน ๒ ทุน)

๑.เด็กชายนิภัทร  ฟักหอม    ๒.เด็กหญิงศมน  แพรพรม

ประเภททุนคุณอุทุมพร เกษแก้ว  (จำนวน ๔ ทุน)

๑.เด็กชายเพชรศิริ  แพรพรม  ๒.เด็กชายรัชานนท์  ทองเสน  ๓.เด็กหญิงจันตรี ชาย ๔.เด็กชายกิตติธัช นามเมืองคุณ

ประเภททุนคุณครูสัญญา  ฟักผึ้ง   (จำนวน ๗ ทุน)

๑.เด็กชายเมธีวัฒน์ เสมคำ ๒.เด็กชายอชิรวิทย์  ขำภู่  ๓.เด็กหญิงสิปรางค์  จำนงค์ศิลป์  ๔.เด็กหญิงพิชญ์สินี  รักสุจริต

๕.เด็กชายปรเมศ  ทองมอญ  ๖.เด็กชายอภิภัทร สร้อยทอง  ๗.เด็กหญิงมินตรา  โสภสพรรณ

ประเภททุนธุรการจัดให้   (จำนวน ๑ ทุน)

๑.เด็กชายพีรพล  เขียวน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

999427
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
345
1320
994393
3090
15753
999427

Your IP: 3.227.251.94
2023-06-07 02:20
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com