Get Adobe Flash player

1.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547

5.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

8 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

9 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

11 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

13พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

14 พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

15 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

16 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

17 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

18 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

19 พรบ.พื้นที่นวัตกรรม

20พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 

ระเบียบ/ข้อบังคับ

1ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553

2ระเบียบ ก.ค.ศ. การดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูฯพ.ศ.2561

3ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

4ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2548

5พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

6ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

7ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548

9ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

10ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

999407
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
101
345
1300
994393
3070
15753
999407

Your IP: 3.227.251.94
2023-06-07 01:37
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com